Man Pying hte Hu Pung lapran, Man Kawng mare dingsa kaw gasat gala byin

KIA Masat (10) Dap Ba, Masat (37) Dap Dung ginra kata de shamu shamawt shang wa ai Myen hpyen hpung ni hte KIA Hpyen hpung ni Mung Ji Ginwang Man Pying hte Hu Pung lapran na Man Kawng mare dingsa kaw February 22 ya shni ka-ang aten daram hta gasat gala byin ai lam na chye lu ai.

Gasat gala byin ai dai ginra gaw Myen Hpyen Dap hpe machyu nna hkai shatut da ai Kani yi ni hpe lai wa sai bat kaw nna KIA Masat (10) Dap Ba magam gun ni hkyen jasan ai lam galaw ai majaw Myen hpyen hpung ni kaw ndai lam hpe nra sharawng nna htu shadut lung wa ai masa rai na re nga nna Buga masha langai tsun shana ai kawn chye lu ai.

Dap Ba magam gun ni, lai wa sai bat kaw na Mung Ji ginwang kaw kata na Kani yi ni hpe hkyen jasan ai hta Eka 40 hpe hkyen jasan kau ngut sai rai nna matut manoi bungli shang ai hta ya na zawn gasat gala manghkang byin ai re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *