Mai Ja Yang MIEd Dakkasu jawng gan pat

Corona Virus Covid-19 ana a majaw Mai Ja Yang MIEd Dakkasu jawng hpe April shata htum du hkra gan pat da ai lam MIEd jawng magam gun ni kaw na chye lu ai.

Ya aten Mungkan Mungdan law law hta kap bra nga sai Covide-19 a majaw bu hkawm masha ni hpe hkumlam pat ai lam ni nga ai. Kap bra ai masha hte si sum ai masha grai law wa ai hta Asuya kaw nna mung masha hpawng chyawm ai lamang ni n galaw na lam ndau da ai hte maren MIEd jawng hpe mung March 24 ya shani kaw nna jawngma ni hpe tinang mare buga dum nta de wa shangun ai re. Jawng hpe gat pat da na matu bawngban jahkrup da ai raitim aten masa hta hkan nna nhtoi ni hpe bai jat masat wa ai lam ni nga na re hte jawng dat ahkang jaw dat ai program ni hpe MIEd jawng sharin Sara, Sara Shayem Zau Mai Awng tsun dan ai kaw na chye lu ai.

MIEd jawng gaw graduation lamang ni n lu galaw shi ai raitim graduation lamang hte seng nna shata mi daram jau tau shana nna bai galaw sa wa na masing ni nga ai re. Jawngma nnan ni hpe 2020 ning June shata hta jawng mying hkapla nna jawng bai hpaw sharin na matu ndau da sai raitim masa hta hkan nna jawng hpaw nhtoi ni hpe bai masat sa wa na masing ni nga ai re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *