Myen Mung kaw Corona Virus ana kap hkrum ai masha marai (2) hpe jep mu

Myen Mungdan kata Corona Virus Covid 19 ana kap hkrum ai masha marai lahkawng jep mu ai lam Myen Mung Hkamja Dap kaw nna March 23 ya shana hkying 11:45Pm aten hta ndau laika shapraw ai hpe mu chye lu ai.

Corona Virus ana kap hkrum ai masha marai lahkawng gaw Myen Mung masha, American Mungdan kaw na Myen Mung de March 13 ya shani Nbungli hte du wa ai Chin Mung, Ti Ting Myo kaw na asak (36) ning re ai (American Mungdan kaw Green Card lu da ai) wa rai nna ya aten Ti Ting tsi rung kaba kaw tsi gawn lajang nga ai hte England Mungdan kaw na Myen Mung de March 23 ya shani Nbungli hte du wa ai asak (26) ning re ai Myen Mung masha rai nna ya aten ေဝဘာဂီ tsi rung kaw tsi gawn lajang ya nga ai lam ndau laika kaw na mu chye lu ai.

Corona Virus Covir 19 ana hpe tinang hkum tinang makawp maga ai hku nna Lata gashin na lam hte nra ai sha Nta kata kaw na n pru na matu hpaji jaw ai lam ni mung galaw nga ai hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *