KIA Masat (27) Dap Dung Makawp Maga Ginra Hta Gasat Gala Majan Byin Ai Shiga

KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung makawp maga ginra hta September (18) ya shani hkying (5:30) kaw nna (5:50) aten laman Munghkawng kaw nna lung wa ai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y (86) hte Hk.M.Y (318) Dap na pawng hpawm hpyen n’gun (40) daram hpung ni KIA Masat (27) Dap Dung na hpyen hpung ni  shara jahkrat nga ai Laika Zup Ja mare, Jawng Kawng de sinat kaji gap bun nna htim gasat shang wa ai kaw nna gasat gala majan byin ai lam shawng lam hpyen shi sawk ni shiga jaw la ai kaw nna chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *