Woichyai Hpyenyen Dabang Rammma Ni Hte Laiza Buga Ramma Ni Kanawn Mazum Nawku Hpawng Galaw

Woichyai Hpyenyen Dabang kata shanu nga ai ramma ni hte Laiza buga ramma ni a kanawn mazum (fellowship) nawku daw jau hpawng hpe september (20)ya shana hkying (2:00)pm aten hta Woichyai Hpyenyen Dabang KBC Nawku nta hta galaw la lu sai lam hpe  chye lu ai.\n\nNdai Ramma hpawng hpe Laiza Buga Ramma komiti hte Woichyai Hpyenyen Dabang ramma komiti ni woi awn nna galaw ai re lam, Shawng nnan lang ngu na kanawn mazum lamang mung re lam, hpawng hta nawku dawjau lamang hte ginsup shing jawng lamang hku nna daw lahkawng woi awn galaw ai re lam hpe chye lu ai. Dai hpawng hta sa shang lawm ai ramma langai tsun ai hta hpyenyen aten laman ya na zawn rai hkrum zup hpawng galaw ya ai mjaw ramma komiti ni hpe grai chyeju dum ai lam hte mai byin yang shata shagu ndai zawn fellowship lamang ni bai  woi galaw yang grai kaja na re nga nna tsun ai hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *