Hpakant ginra kata Covid-19 ana zinli makawp maga ai magam bungli hta ginra pat jasan ni shanglawm

Mungkan Mungdan law law hta Covid-19 ana zinli hpe makawp maga nga ai aten Hpakant ginra pat jasan magam gun ni kaw nna mung ana zinli makawp maga ai magam bungli hta shang lawm nga ai lam Hpakant Ginra Pat Jasan Komiti ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Hpakant ginra kata Covid-19 ana zinli makawp maga ai hku nna Hpakant ginra de shang wa ai Gwihka hte Sha-it Yang mare shagyit kaw hkawm sa hkawm wa lam jen jep ai magam bungli ni hpe galaw nga ai re lam Hpakant ginra Pat jasan Amu madu Sara Hpaunat Brang Nan Tsun dan ai.

Hpakant ginra mare uphkang Salang ni hte Myen Asuya Hkamja Dap ni, Pat Jasan magam gun ni pawnghpawm let Hpakant ginra de pru shang hkrunlam hkawm Mung masha ni hta tinang ginra masha n re ai kaga ginra masha ni hpe pru shang lam pat hkum da ai re hte lai wa lai sa galaw ai ni hpe hkamja lam jep chyoi ya ai lam, ginra kata ana makawp maga tsi gat ai lam ni galaw nga ai hpe chye lu ai.

Photo Credit; Hpakant Ginra Pat Jasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *