KIA hte Myen Hpyen Dap ni gasat gala majan byin

Mungmyit Sinli Ga, KIA Masat (6) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra kaw June 7 ya shana daw, KIA hte Myen Hpyen Dap ni gasat gala byin nga ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Gasat gala byin wa ai gaw, June 6 ya shana daw aten, Hu Hpyet maga de na htu shadut wa ai (Dap mying nchye lu shi ai) Myen hpyen hpung ni hpe KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai majaw byin wa ai re hte  June 7 ya jahpawt daw mung numdaw mi bai gasat gala byin ai lam chye lu ai.

June 4 ya shani mung KIA Masat (10) Dap Ba, Masat (17) Dap Dung ginra, Gang Ming Loi Dau de Myen hpyen hpung ni hpyen shamu shamawt wa ai majaw hkap shingla gasat poi byin ai lam nga nna dai shani hta sha Hu Hpyet mare makau kaw TNLA hpyen hpung hte Myen hpye hpung ni gasat gala byin lai wa sai re.

Myen Hpyen Dap kaw nna May 10 ya shani, AA hta lai nna kaga laknak lang rawt malan hpung ni hte August 31 ya shani du hkra gap hkat gan jahkring na lam ndau da ai lam nga ai rai tim hpyen shamu shamawt ai lam dingyang ngu na daram galaw nga ai majaw Mungmyit Sinla Ga ginra de gasat gala majan jahkring hkring byin nga ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published.