Shiga Magam Dap kata hpaw sharin ai Masat Yan (6) Media Training yu hpawng galaw.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Shiga Magam Dap kaw nna hpaw sharin nga ai Masat yan (6) Media training Yu hpawng hpe July praw(9) ya shani hta shiga magam dap zuphpawng gawk kaw galaw la lu sai.

Media Training hpe lai wa sai Mach (23) ya kaw nna sharin hpang wa ai hta, n htoi 100 jan sharin hkam la sai rai nna jawng yu ai jawng ma marai 14 re.

Jawng Yu hpawng hta training laman galaw mat wa ai  magam bungli ni hpe tang madun ai lam, Ningpawt ninghpang shiga hpaji sharin hkamla sai jawng ma ni hpe jawng yu lak mat shagrau jaw ai lam, shiga magam dap hta shi sawk ka magam bungli hta dawn jan atsam marai dat shakut shaja sai magam gun ni hpe shagrau sha-a ai lamang  ni mung galaw la lu sai re.

Shiga Magam Dap Lit Hkam Du Up Jum N hpang Naw Bu kaw nna mung Jawng yu sai jawng ma ni hpe shatasam mungga tsun ai hta “ndai kaw na sharin ya ai gaw hkumtsup ai lam n re ningpawt ninghpang sharin ya ai lam sha re ai. Matut hkaja la na matut lam hpaw ya ai ahkaw ahkang lam sha re yawng myit lawm hkum lawm , hkam shakut sa wa ga,masha a sak hkrung lam hta Awng  dang lam hte hkrat sum ai ngu gaw arau rai nga ai hpe dum nna bungli hta sadi dung let shakut shaja sa wa ga” nga nna mungga jaw ya sai re.

Ningpawt Ninghpang Media hpaji hpe sharin hkam la sai Jawng ma ni hta na Shayi Sumlut Seng Mung hku nna mung, Wunkat lu lung ai majaw kabu ai lam, dum nta kaw kade yak hkak ai lam nga ai raitim, tinang amyu laili laika htunghking, myu hte mungdan a matu shakut shaja sa wa sa na re majaw, myit n-gun lu ai nga nna, shi a hkamla lam hpe tsun dan ai.

Shiga Magam Dap kaw nna hpaw sharin mat wa ai, Media Training ni hta na Masat yan (1) kaw nna Masat yan (6) du hkra rai yang, jawng yu sai jawngma yawng marai (125) du sai re.

Media training yu hpawng lamang hta Nawku makam masham hpung woi sara ni sa du akyu hpyi shaman ya ai lam, saw shaga da ai Magam Dap makan dap de na Du salang ni sa du shang lawm ai hte shangut shakre la lu sai re.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *