Wunpawng Ginra Kata Na Gasat Gala Shiga

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap Masat (5) Dap Ba, Masat (19) Dap Dung ginra, Daw Hpum Yang kaw dap jung nga ai Myen Hpyen Gumshem Dap Hk.L.Y (142) Dap ni hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Hpung ni June (9) ya shani Mung Lai Hka mahkrai makau kaw hkap shingla gap gasat ai lam chye lu ai.

Dai Myen Hpyen Gumshem Dap ni hpe hpyen Modo hte hpyen n-gun, malu masha, hpyen lang arung arai ni htaw nna lung wa ai kaw hkap shingla gap gasat ai re. Bum Re bum kaw dap jung nga ai Myen Hpyen Gumshem Dap ni kaw nna  gasat poi byin ai shara maga de laknak kaba ni gap bang garum  ai lam nga ai.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap Masat (4) Dap Ba, Masat (8) Dap Dung ginra, Kuthkai ginwang, Ga Leng lam numshe grup yin kaw mung Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap Masat (9) Dap Dung ginra, Kuthkai kawn lagaw lam hte pru wa ai Myen Hpyen Gumshem Dap ni hpe mung June (9) ya shani Mungdan Shanglawt Hpyen Dap Masat (4) Dap Ba hte Masat (39) Dap Nawng Dap Dung kata na pawng hpawm hpyen hpung ni hkap shing la gap gasat ai lam nga ai. Lawnglam hkum tsup shiga  hpe gaw  sagawn nga ding yang re.

Myen Hpyen Gumshem Dap ni hpyen lang rung rai, malu masha hte hpyen n-gun ni hpe Modo sha n-ga Sanghpaw ni hte mung htaw shalai ding yang rai nga ai re.Dai re ai majaw Myen hpyen gumshem dap ni hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Hpung ni a lapran  gasat poi gaw ding-yang  naw byin nga ai re.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.