DUM GA, HPRANG GA, SHADING GA, SHARIA GA, AMYU SHA KAHKYIN GUMDIN LAM DE HKYAWM

Ndai mungkan ntsa hta anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni hpe mung hpan madu Yehowa Karai Kasang gaw, nga pra gumring gumrat chyam bra nga shajang lu na matu shi a hkrang bung sumla raw hpan shalat da hkrum ai ni rai nga ga ai.

Shingrai anhte Kachin Wunpawng Taung Zo amyu ni ya aten hta law htam mayat, hpaji hparat hta laram, mungkan ntsa Kachin ngu ai amying  danhkung, myit hkrum kahkyin gumdin lam hta hkrak rai nga pra shajang saga ai, rai timung, mungkan a labau leng hta hkan nna mungkan prat gaw, lani hte lani galai shai nga ai gaw ding yang rai nga ai.

Dai hte maren, anhte Kachin Wunpawng amyu wuhpung wuhpawng hta mung galai shai wa ai lam law law nga wa ai hpe mu lu ai, dai galai shai wa ai kaw na nkau mi Kachin Wunpawng amyu sha ni a matu mai kajai ai lam ni lawm ai zawn, kau mi gaw anhte ni hpe zang ayai byin shangun ai lam lawm nga ai.

Ning Re Ai Lam Ni Hta;-

  1. MUNG MASA ANA:-

Anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni hta masha jahpan n law, Du salang tai mayu ai masha gaw law rai nga ga ai, mungmasa wuhpung wuhpawng shalaw vote pa ayai shama kau, amyu sai n bung ai ni she bai dang la  kau hkrum, dai majaw Kachin Wunpawng Tang Zo amyu ni hta Kachin Tawng Zo amyu ting a gawng malai tai lu ai n-gun ja ngang ai Kachin Wunpawng Tang zo mungmasa hpung nga ra ga ai, nang ngai Du kashun hkat ai nga yang Kachin Wunpawng Tawng Zo amyu ni ayai aya n byin hkrum u ga matu dum hprang ra nga ai.

  1. Makam masham lam ana;-

Anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni yawng Ji nat jaw jau, myi di na hpang chyip rai nga ai aten hta sinna mungdan maga kaw na Karai Kasang mungga du shang wa ai, anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni ginding ga ntsa e myi hpaw na na wa ai lam anhte yawg labau hta mu lu nga ga ai.

Shingrai ndai Karai a mungga makam masham a marang e, Anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni a lam, myit hkrum kahkyin gumdin lam hta nachying wa ngang kang lai wa sai ngu mu lu ai, Rai timung anhte Kachin Wunpawng Taung Zo amyu Wuhpawng kata de prat makam masham hpan hkum du shang shanut taw nga ai hpe mu lu ai.

Makam masham a majaw madu jan/wa yup-ra n mai pawng dinghku kata n ru n ra  byin, nye hpung kaja, na hpung n kaja nga shada jahpoi jahpyak, shatan hkat, Myen  mung atsadam kaba wa gaw (K) kaba hte kabu gara ta lahpawk dum, Kachin Wunpawng Taung Zo wuhpawng hta n ru n ra byin, myit hkrum lam hta (A) kaba hte Ahtu hkra mat ai.

Dai majaw   anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni makam masham a majaw amyusha lam yan myit hkrum kahkyin gumdin lam hta ahtu hkra shangun ai lam a byin u ga, jawm myit mang ra sai.

 

  1. AMYU SHADA LACHYEN LAHKA ANA;-

Hpan madu Yehowa Karai Kasangg gaw anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu sha ni JINGHPAW, LHAOVO, ZAI WA, LI SU, NUNG, RAWANG, LACHIT nga ai shan nau ni hpe shangai shaprat dat na matu SHAPAWNG YAWNG ngu ai hpe hpan shakat dat ai da.

Anhte Kachin Wunpawng Taung Zo kata hta BawSang (6) ngu ai, raitim K.I.O a Ninggawn Wungmasa hta gaw, bawsang (7) hku mu lu nga ai, shing-rai(6) law (7) law nga tim kadai mung kadai a ginru ginsa labau nga shajang ai hkrai rai nga ga ai.

Ningrai hpan da hkrum ai anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu ni wa dai ni na aten hta shada nang gaw dai, ngai gaw dai, ngu ginhka ginrang ga hkrai shaga hkat, shada hkrai yu kaji hkat rai nga ga ai hpe mu lu nga ai, Amyu ting a kahpu Ba tai mayu ai wa gaw shawng myit dam lada myit hpraw sanseng na ahkyak nga ai.

Amyu rusai shada nang shoi nangsha ngu nga na malai Kachin Wunpawng Taung Zo amyu nlang myit hkrum myit ra makai hkak, rai yang she chyesam amyu ni ngu hkrit yu kaba na rai nga ai.

 

 

 

  1. SUT LU NGA MAI ANA;-

Mungkan ga ntsa e shinggyin masha, dusat du-myeng nnga, ninggun ja ai wa gaw ninggun kya ai wa hpe dang sha, lu su ai ni gaw matsan ai ni hpe dang sha roi sha ai lai akyang ni wa Kachin Wunpawng Taung Zo amyu ni a ginru ginsa yu hkrat wa ai prat ban kaw na nan lawm hkrat, noi nang hkrat wa ai lai kyang gaw rai nga ai.

Daini na prat ban hta mung lu sut lu su, Sut lu nga mai ai nkau mi gaw ya prat raitim matsan chyaren masha ni hpe dip sha, roi sha dang sha mayu ai arawn alai ni naw nga shajang nga ai, ndai zawn re ai arawn alai sat lawt lai ni mung amyu sha kahkyin gumdim lam hta ahtu hkra shangun ai ana langai mi rai nga ai.

Shingrai ndai zawn re ai arawn alai ni hpe mung anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu Wuhpawng kaw  na koi gam kau ra nga ga ai.

 

  1. MUNGKAN CHYAM BRA ANA;-

                 Anhte Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu annau ni a masha jahpan hpe yu ai shaloi masha jahpan grai  n law  la nga ga ai, hpa majaw nga yang, prat ndai hta hpyen majan a majaw yawm mat ai, prat madang dep hpaji madang tsaw ai hta hkan nna, kun dinghku nkau mi mayat maya lam shayawm kau rai nga ga ai.

Kachin Wunpawng Taung Zo ni hta laika hpaji chye chyang magang, sumtsaw sumtsan de mu mada wa ai hte maren, tinang a dai daw buga hpe shingdu kayin kau da nna mai gan tsasam mungdan de htawt sit chyam bra mat wa, (G\S Japan Mungdan du jang dai mungdan masha tai mat) Kachin Wunpawng Taung Zo mungdan kaw na jahpan hta yawm mat ang sai.

Shingrai tinang daidaw buga kaw na kaga mungdan de htawt sit chyam bra nga mat ai Ana gaw tinang marai langai mi a matu kaja tim amyu sha jahpan a matu gaw akyu yawm nhten!

 

  1. T.TS (ျပည္သူ႔စစ္) ANA.

                 Moi lai wa sai aten prat ni hta masha buga hkan de Pyi Tu Tsit (ျပည္သူ႔စစ္)hpaw ai lam, nga ai lam she na yu ai, Rai timung lai wa sai (10)ning (20)ning grup yin kaw na anhte Kachin Wunpawng Taung Zo buga de mung lani hte lani P.T.Ts ana grau grau chyam bra shang wa nga ai hpe mu lu nga ai.

Kachin Wunpawng Taung Zo Amyu lakung shagu de ndai P.T.Ts ana shang wa nga ai hpe mu lu ai, P.T.Ts ngu ai gaw, Myen hpyen dap ni a shingnan hpyen hpung sha rai nga ai, ndai gaw Myen hpyen dap hte  Myen Asuya ni amyu bawsang shada gap hkat si mu ga matu ladat shaw maw lanyet shaw da ai kawn hpe Kachim Wunpawng Taung Zo Amyu Nu wa shawa ji nban myit dum ga ngu mayu ai, hpaw shabyin da sai tinang  sai daw sai chyen P.T.Ts ni majan pa hkan shawng si Gwi Ran tai lai wa sai ni a lam mung Nu Wa shawa ni yawng na yu, na saga ai law.

Dai majaw ndai ana hpan(6) gaw anhte Kachin Wunpawng Taung Zo amyu ni a matu masha jahpan yawm shangun, amyu sha lam yan a myit hkrum kahkyin gumdin lam hpe aja awa ahtu hkra shangun ai ana ni rai nga ai hte maren , DUM GA, HPRANG GA, Amyu sha lam kahkyin gumdin lam de hkyawm ngu Nu Wa laika hti shawa ni hpang de ngang lu hta hpa ra, ningmu jaw dat ai law.

 

Uma Zai

Leave a Reply

Your email address will not be published.