Laiza, Mai Ja Yang Gaiwang Kata Hpawng Chyawm Hpawng De Ai Lam Pat Hkum

Laiza hte Mai Ja Yang gaiwang kata hpawng chyawm hpawng de ai lam hpe July (8) ya shani kaw nna hpang nhtawm July (14) ya shani du hkra bat mi tup pat hkum ai lam, Ginjaw COVID-19 Ana Zinli Makawp Ninghkap Komiti kaw nna ndau ai lam nga ai.

Myu mare kaba  kata ni hkan hkrang nsam galai ai COVID-19 ana lani hte lani kapbra grau grau sawng wa  nga ai sha n-ga, Laiza, Mai Ja Yang check-point hta mung COVID-19 ana zinli kap hkrum masha jep mu lu ai lam nga wa ai majaw shinggan kaw na shang wa ai masha hte hpawng de ai lam hpe pat hkum ai re hpe chye lu ai.

Muklum kata masha hpawng chyawm hpawng de ai lamang ni hte, Laban Nawku dawjau hpawng lamang ni, Hpaji sharin jawng ni, College Jawng ni yawng hpe gan pat da ai lam nga  ai.

Myu mare kaba ni hkan na masha ni hpe lani mi hta sha hkying kaba COVID-19 ana jep mu lu ai lam nga ai majaw, July praw (5) ya shani kaw nna hpang nhtawm, Shanglawt uphkang ginra Mai Sak Pa check-point, Na Ru, Sha Mu kawng Check-Point hte Sinpraw Ginwang ginjaw kata na check-point ni yawng hpe aten n masat pat hkum da ai lam nga ai re.

July praw (8) ya shani kaw nna hpang nhtawm Laiza Mai Ja yang lapran na Dum Bung shagyit hpe mung pat hkum da ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *