Maisak Pa Mare Makau Grupyin Hta Nga Ai Mungshawa Ni Hpe Swab Jep Ai Lam Galaw

Laiza muklum kata COVID-19 Third Wave aten ana kap hkrum ai masha bai jep mu ai majaw Laiza shang wa ai Maisak Pa mare hte makau grupyin nga ai mungshawa ni yawng hpe Swab jep ai lam galaw na matu Ginjaw COVID-19 Ana Zinli Makawp Ninghkap Komiti kaw nna hkyen shajin ai lam nga ai.
August praw (2) ya shani kaw nna hpang nhtawm Ginjaw COVID-19 Ana Zinli Makawp Ninghkap Komiti Salang ni, Laiza Ginwang Uphkang Salang ni hte Maisak Pa Quarantine Dabang kaw na lit nga ai Salang ni Swab jep na matu shara jahkrat hkyen shajin ai lam galaw nga ai re.
Laiza muklum kata na munshawa ni yawng hpe mung July (27) ya shani kaw nna ana jep ai hta ana jep mu ai marai (32) nga ai. Ana jep mu lu ai lam nga ai majaw Woi Chyai hpyenyen dabang kaw nna hpang nhtawm Dum Bung hpyenyen Dabang shara du hkra na mungshawa ni yawng hpe mung ana jep ai lam galaw nga ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *