Sinpraw Ginwang Ginjaw Kaw Nna Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Kata Shang Wa Ai Masha Ni Dum Bung Zup Kaw Quarantine Hkamla Ra Na

Sinpraw Ginwang Ginjaw kaw nna Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw de shang wa ai hkrunlam hkawm masha yawng September (11)ya shani kaw nna hpang nhtawm Dum Bung Hka Zup Quarantine Dabang kaw hkamja lam masam maram hkam ra na re lam chye lu ai.

Sinpraw Ginwang Ginjaw Covid 19 ana zinli makawp ninghkap komiti a madi shadaw laika hte pru wa ai ni hpe sha Dum Bung Zup Quarantine Dabang kaw hkap la na rai nhtawm, Quarantine shang nhtoi hpe tsi htu ngut ai lekmat, tsi rung yu ai lekmat ni hpe yu nna nhtoi masat ya na re lam Dum Bung Hka Zup Quarantine Dabang lit nga Slg ni tsun ai.

Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw kata covid ana hkoi san ai shara byin lu  hkra shakut nga ai re majaw shang wa ai  kadai hpe raitim hkamja lam masam maram shawng  hkamla shangun nhtawm ana jep ya lu na matu galaw ai re lam  lit nga Slg ni  tsun ai kaw na chye lu ai.

Covid ana kap nna tsi gawn lajang hkam nhtawm tsi rung yu ai ni nhtoi (10) ya, Covid ana makawp ninghkap tsi htu sai ni nhtoi (14)ya, Ana makawp ninghkap tsi garai nhtu ai ni nhtoi (21)ya Quarantine hkamla ra na re lam chye lu ai.

Ya aten Sinpraw Ginwang Ginjaw kata kaw nna shang  wa ai hkrunlam hkawm masha marai (6) Quarantine hkamla nga ma  ai.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *