Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (20) Dap Nawng Dap Dung Ginra Kata Gasat Gala Byin

Dum Bung hka hte Sai Ling hka mazup kaw dai ginra de shamu shamawt shang wa ai Myen hpyen gumshem hpung ni hpe Wunpawng mungdan shanglawt hpyen dap ni September (25) ya jahpawt hkying (7:00) aten daram hta hkap shingla gasat ai lam nga ai.

Lido lam hku hkan nna Dum Bung maga hku shamu shamawt lung wa ai Myen hpyen Gumshem hpung ni hpe KIA ni hkap shingla gasat dat ai re. Gasat gala byin ai ten Myen hpyen gumshem dap ni  makau grup yin de laknak kaji, kaba gap bang ai lam ni mung nga ai.

Dai Myen hpyen gumshem hpung ni shana de hkying (1:00) aten daram hta Lawa Na Yang pa kaw wa du nna Gum Di hkaraw maga de laknak kaba gap bang ai,laknak kaba si mare shingdu maga de wa hkrat kapaw ai raitim mung mungshawa hkra hkala hkrum ai lam gaw n nga lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Danai Lido lam mayan kaw Myen hpyen gumshem dap ni hpyen shamu shamawt hkawm ai lam ding yang galaw nga ai re majaw jahkring hkring byin ai re.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *