Sha-it Yang Hpyen Yen Dabang Na Hpyen Yen Htinggaw Nkau Tinang Ginra De Wa Magang

Sha-it yang hpyen yen dabang kaw  nga ai Ga Ra Yang mare masha htinggaw  nkau gaw tinang buga ginra de bai nhtang wa sai lam Sha-it yang  hpyen yen dabang up kaw na chye lu ai.

Ga Ra Yang mare masha htinggaw (93) gaw tinang mare buga de bai wa nga na matu Ginjaw Lakawn Lanawn rung de laika tang da ai hte seng nna Sha-it yang Dabang Up Salang Kaba Chyinyu Zau Shan ya na zawn tsun ai.

‘Wa na lam ahkaw ahkang hte seng na gaw gadai mung mai wa sai nga na tup hkrak jaw ai lam garai n nga ai. Mungmasa mung naw shuk taw ai majaw anhte hku na gaw wa na nga majaw Lakawn Lanawn de laika tang ya ai lam sha re’’

Ya ten Htinggaw langai kaw na marai langai sha naw mare buga de htingra wa hkyen jasan na matu wa magang ai lam re nga nna Dabang up matut tsun ai.

‘yawng gaw garai n wa shi ai. Nta masha dinggai dingla ni yawng gaw nang kaw naw nga ai. Htaw de wa ai gaw  nta htinggaw langai kaw na n –gun rawng ai ni law dik lahkawng ram sha wa na nta wang htingra wa hkyen jasan ai rai ma ai’’

Hpyen Majan a majaw shara shagu hpyen koi yen hkawm nga ai Ga Ra Yang hpyen yen mungmasha ni tinang mare buga de bai wa nga na matu January (16) ya shani Ga Ra Yang mare Hka Lup Hpung nawku jawng wang kaw Mare jasan hte wunli la akyu hpyi hpawng galaw sai re hpe na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.