Wunpawng Mungdan Kata Na Gasat Gala Shiga

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung ginra, Ulang Pa Ginwang,  Nam Mak Zup kaw January (18) ya shani dai ginra de hpyen shamu shamawt hkawm ai Myen hpyen gumshem dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap KIA ni gasat poi byin ai lam nga ai.

Myen hpyen gumshem dap Hk.L.Y (223) na hpyen n-gun (100) grup yin nga ai hpyen hpung ni gaw Gawkngu Yang mare kaw nna Bang Gaw mare mayan de shamu shamawt hkawm wa ai lam lapran Nam Mak Zup kaw KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat ai kawn gasat poi byin wa ai re.

KIA Masat (8) Dap Ba ginra, Moe Tar Gyi kaw January (18) ya shana de hkying (2:30) aten lawu ga de na lung wa ai Myen hpyen gumshem dap a Jet Nbungli lahkawng bawm wa jahkrat bun ai lam mung nga ai.

KIA Massat (9) Dap Ba, Masat (44) Dap Dung ginra, Marau Bum maga de mung dai shana hkying (8:30) aten Pyun Tung Lung kaw dap jung ai Myen hpyen gumshem dap Hk.M.Y (383,384) dap ni (80) MM ngu maram lu ai laknak kaba (15) lang hte laknak kaji (100) lang daram gap shadam ai lam nga ai majaw, dai ginra hta galaw lu galaw sha nga ai mungmasha ni hkrit tsang nga ai lam matut chye lu ai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.