Myen Hpyen Gumshem Dap Ni A Shagyit Wan Nat Hkrum

Kamaing Kawng Ra kaw jahkrat da ai Myen hpyen gumshem dap hte P.T.ts ni a pawnghpawm shagyit May (13) ya shani hkying (1:50) aten daram hta Wan nat jahten hkrum ai lam ginra masha ni tsun ai kaw na chye lu ai.

Pawnghpawm shagyit wan nat hkrum ai majaw Myen hpyen gumshem dap ni Kawngra Mare makau grup yin hkan Drone (2) shapyen gayin da  ai lam ni nga ai nga nna ginra masha ni tsun ai.

Dai pawnghpawm shagyit kaw lai wa sai ten ni hta hkawm sa hkawm wa hkrun lam hkawm masha ni hpe shagyip shagyeng nna sawk jep ai lam, shanhte n tsen n hten ai ni hpe rim ai lam ni galaw nga ai re.

Lai wa sai shata lahkawng masum hta KIA hpyen hpung ni Lawa hte Kamaing lapran na Myen hpyen gumshem dap ni a pawnghpawm shagyit hpe sa htim gasat ai hpang kaw nna Kawng Ra shagyit hpe gan dawm da ai re

Kamaing mare kata hta shana aten pru prang hkawm ai lam hpe pat hkum da nna masha hpawng chyawm ai lam n galaw na matu mung Myen hpyen gumshem dap ni tara jahkrat da ai lam nga ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published.