Tsang shi Nlung Byin Ai Ni hte Tsang Shi Hkrat Nna Nga Nga Ai Ma Ni A Matu Ging Dan Academy Jawng Hta Madang Tsaw Hpaji Sharin Ya Nga

Myitkina  Shwe zet  kaw   daining nnan hpaw  ai Ging Dan Academy Jawng  kaw   Tsang Shi Hkrat nna nga nga ai ni tsang shi gara kaw matut la na n chye nna ung ang nga jawngma ni hpe madang tsaw  hpaji sharin ya nga sai lam chye lu ai.

Ging Dan Academy jawng hpe hpaw ai lam gaw ramma ni Hpaji tsawra manu shadan let kri rawng ai hpaji hparat hte tinang hkum tinang lit la chye nna wuhpung wuhpawng hte  mungkan hpe dawjau  akyu jaw lu na matu   yaw shada ai re nga nna   Srn. Lang Wang tsun ai .

Ndai jawng kaw Asak (13) ning  hte (20) ning lapran na  ramma ni hpe sha hkap la ai rai nna ndai lang na    jawng lung ladaw hta gaw   jawngma marai (45) hpe sha hkap la sharin ya na re majaw ndai jawng kaw lung na myit lawm ai ramma ni   mying jahpan mai bang sai re lam chye lu ai.

Ging Dan Academy  a jawng laika sharin ten hpe lahkawng ning masat da ai rai nna Kachin , English , Arts, Ethict , Public Speaking , Debate , History , Science: Bio, Physice , Maths , Social Science: Economic , Human relation , Politics, Anthropology Subject ni re lam srn Lang Wang tsun ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.