U Lang Pa Ginwang Kata Gasat Gala Gasat Gala Majan Byin

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung makawp maga ginra U Lang Pa Ginwang kata, Mahtek ngu ai shara kaw KIA Masat (27) Dap Dung Hpyen hpung ni hte Dap mying nchye lu ai Myen hpyen hpung ni June praw (2) ya shana de hkying (4:20)Pm aten gasat gala majan byin ai lam buga shi sawk ni tsun ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *