Mung Mare Masha Yi Sun Sa Lam Hpe Myen Hpyen Hpung Ni Pat Hkum Kau Ya

KIA Masat (5) Dap Ba, Masat (3) Dap Dung makawp maga ginra de shamu shamawt chyinglau hkawm nga ai Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (321) Dap na hpyen hpung ni gaw October (24) ya shani kaw nna Mung shawa ni yi sun sa lam rai nga ai Chang Zaw Pa lawu, Dabak Hka, Banghkung hkali daru lam hpe n hpan sa kum pat kau nna kadai mung nlai lu na ngu matsun da ai sha n-ga Bri Bra mare grup yin hta Ja htu sha nga ai Ja htu Lauban ni hpe mung hpyen manam du wa na re majaw ja n mai htu ai ngu matsun tawn ai lam mung na chye lu ai.

Ya na zawn Myen hpyen hpung ni hkrunlam pat shingdang kau ya ai majaw yi, sun galaw lu galaw sha ai nga ai mung shawa ni hkawm sa hkawm wa yak hkak hkrum nga ai sha n-ga dai ginra hta hpyen majan kaba byin wa na hpe hkrit tsang nga ai lam buga masha ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *