KIA Masat (3) Dap Dung ginra hta gasat gala majan matut byin.

KIA Masat (5) Dap Ba, Masat (3) Dap Dung, Dabak, Dingga, Sama Lam numshe, Nhkram, Point 1103 kaw du nga ai Myen hpyen hpung ni January (2) ya jahpawt daw kaw nna Nga Gyang Bum hte Sama Krung makau grup yin de laknak kaba matut manoi gap nna hkying (1:00)Pm daram kaw nna Hpau Daw maga htu shadut lung wa ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni laja lana gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

January (1) ya shaning nnan shani hkying (1:10)Pm hta mung Daga yang mare lata Wu Ga Bum maga de Myen hpyen hpung ni htu shadut lung wa ai majaw KIA hpyen hpung ni kaw nna shingla gasat dat ai lam, shana hkying (6:30)Pm hta Nhkram bum mayan kaw du nga ai Myen hpyen hpung ni Nga Gyang Bum hte Sama Krung maga laknak kaba (9) lang gap bang ai lam nga ai.

Matut nna KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (8) Dap Dung na hpyen hpung hte TNLA pawnhpawm hpyen hpung ni January (1) ya shani hkying (1:20)Pm aten daram hta Myen hpyen hpung ni hte Kut Hkai makau Man Mau hte Man Pin ntsa kawng kaw gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

Gasat gala majan byin wa ai majaw Betlehem Man Pin na buga masha ni Buga hpung woi sara ni a nta ni hta hpyen koi yen nga ai lam, Myen hpyen hpung ni kawn Nawng Jang, Nawng Hpai, Man Pin mare na mung shawa ni hpe shagyip shagyeng jahkrit shama ai lam amyu myu galaw ai majaw mung shawa ni mare kata shanu nga na matu myit tsang nga ai lam buga shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *