KIA hte Myen hpyen ni ang katut gasat gala majan byin

KIA Masat (6) Dap Ba, Masat (36) Dap Dung ginra, Bum Tawng ninghtawn, Nam Hkawng Bum de lung wa ai Myen Hpyen Dap Dap Nu (11) kata na hpyen n-gun (60) daram nga hpung ni hte KIA hpyen hpung ni March (5) ya shani hkying (9:00)Am aten ang katut gasat gala majan byin ai lam shawnglam hpyen shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *