GALAW LU GALAW SHA AI LAM

Ka ai – Sara Pungga Ja Li

Source; Jinghpaw a hkap la hkan sa shatup la (Pang 1)

Hkarang yi hkyen sha ai lam gaw bungli madung rai nga ai. Mare buga langai mi gaw shi a hkyen lu, hkyen sha dep ai kaw du hkra sha dam lada nga malu ai. Htinggaw law ai mare kaba ni gaw yi gaiwang langai mi hpe manga kru ning rai jang, yi htap bai hkyen ra masai. Shaning langai hte langai lapran, ginhtawng ta ngu ai nta nga ten, shata lahkawng aten lu ma ai.

Dai nta nga ta hta hpang shaning gara gaiwang de hkyen na ngu ai hpe mare salang ni jawm myit yu ai hte mare duwa hte bawngban chye ma ai. Dai zawn gaiwang langai ngai hpe hkyen na matu myit dawdan ngut jang, dai gaiwang de sa du kawan nga ma ai. Yi baw langai hte langai lapran yi rit tawn chye ma ai. Yi rit gaw grai tup hkrak re ai n nga tim, myi hte masam maram yu nna rit tawn chye ma ai. Yi hkyen ai shaloi, magyi magaw rai hkyen tim, yi sawm ai shaloi rit hpe tawn shading la chye ma ai.

Yi yu sa ai lam;- Yi hkyen na matu myit hkrum tawn sai. Yi gaiwang de shawng nnan sa gawan yu ai hpe yi yu sa ai ngu shamying ma ai. Dai shaloi yi kaw na shaba lap di wa na, shing nrai kasen daw kahtum la nna matan let dai yi hkyen na lamu ga kaw kasen daw hte achyawq nhtawm, ga shakap nna nta de la wa na rai nga ma ai. Dai ga kap ai kasen daw hpe mahta nna shaman wawt, shaba wawt ai lam galaw ai shaloi, dai ginwang de yi hkyen yang, masha gawq kan kaja, nai mam sut lu na shamawn hpru jang she hkyen ma ai.

Ga hkyen ai lam;-Yi hkyen na matu masat da sai yi kaw numru, tsing, lahpra lap chyayat, hpun bawng, hpun kaji ni hpe shawng nnan hkyen nga ma ai. Hpun kaba, wahpang ni hpe gaw naw madat da ma ai. Dai zawn rai ga hkyen ai hpe gaw tinang manang hkrai law malawng galaw chye ma ai. Ga hkyen ai hpe num ma ni law malawng hkyen chye ma ai.

Yi hkyen ga saw ai lam;-Ga hkyen ai yi ngam malawng maga rai wa jang, ga saw ai lam galaw ai, yi shagu hta tinang hkrai hkyen shangut kau ai lam n nga ma ai, mare masha manang ni hte jawm hkyen ai lam galaw ma ai. Dai yi hkyen ga sa ai de nta langai mi na langai ngai sa ai hku n rai nga ma ai, mare masha yawng sa ai hku rai nga ai. Dai majaw Jinghpaw ni a bungli galaw ai masa gaw ga tsun, ga la lam n rai nga ai, ga tsun, ga la ngu ai gaw ga langai hpe ga langai mi hte bai tsun ai rai nga ai. Jinghpaw ni gaw masha n law nna ga langai sha sa ai yi kaw raitim, masha law ai ni gaw nga ai hte yawng bai sa nga ma ai. Dai majaw bungli hpe lit jawm la ai masa she rai nga ai. Manang wa a bungli mung tinang a bungli hku sawn nawn hkat ai lam rai nga ai. Tinang a bungli ngut tim, manang wa na n ngut yang, bungli ngut sai hku n myit la mai nga malu ai. Ga tsun kanawng ai hku mung n rai nga ai, yi baw langai mi hpe hkyen shangut la na lit gaw mare masha yawng a lit hku rai nga ma ai.
Dai majaw ga tsun ga la n ngut ai masha shingtai gaida ni mung yi gaw lu mai nga ma ai.

Yi hkyen ga saw ai gaw ga hkyen malawng maga ngut wa de saw chye ai rai nna ga saw ai shani gaw num sha ni gaw ga hkyen, la ni gaw hpun lang rai nga ma ai. Jahpawt nta kaw na jahka sha nna sa wa ai, yi du ai shaloi gaw chyinglaw kaba rai wa sai. Num sha ni gaw nhtu langai hpra gun nga ma ai, la ni gaw nhtu hte dingwa langai hpra gun nga ma ai. Yi du ai shaloi nhtu yawng hpe la kaja langai ngai e garang ya nga ai. Yi hkyen ga saw ai shani mung shat jawm shadu sha ai lam, tsa pyi lu ai lam ni galaw ma ai. Raitim yi hkyen ai kaw gaw tsa pyi hpe nang hkra n lu ma ai, hpang gara shamai ai hku sha lu ma ai. Ga sa ai masha yawng hkum jang, ningwawt wa gaw dai shani kadai wa nhtu kahtam, hpun kran hpang yang, yi ngam tsang na, hkala nba n nga na ngu ai shaba wawt yu nna shaba hpru ai wa hpun lang hpang chye ma ai. Shani shat sha hkring nna bungli bai galaw yang mung, shaba hpru nna jahpawt e hpun kran hpang ai wa shawng hpun kran nna yi ngam sa chye ma ai.

Dai yi hkyen ga saw ai shani gaw masha law law hpun kran ai rai nna hpun kaba ni daw mat wa ai nsen ni gaw kawa wahpang hkan ang wa yang, grau hkrit na daram ngoi ai hte kawa wahpang ni kabuq nhpap ngoi nsen hte nhtu dingwa kahtam nsen ni hte masha garu marawn ai hte mau hpa nsen pru nga ai, hpun kaba nkau mi marai lahkawng masum jawm kran ra ai rai nna jahpawt kaw nna kran ai shana de maga she shadaw lu ai ni lawm nga ma ai. Yi law malawng gaw ga saw ai shani hkyen shakre kau lu ma ai. Raitim, yi nkau mi gaw lahkawng lang saw ra ai ni lawm nga ai. Du ni a yi hkyen ai hpe gaw shawa ga sa ai nga tsun chye ma ai.

Hkran lam ten;- Yi hkyen ngut ra ai hte yi hpe hkraw hkra jan lam ai aten loi mi lu nga ma ai. Hkran yi nat na matu jahkrum ngut jang, yi htumpa makau de ang ai ni gaw wan shanan shit nna jan ja dik ai aten hta nat dat na rai nga ai. Yi nat ai wan hkut gaw lamu ntsa de summwi zawn rai lung wa ai. Dai wanhkut gumdin ndung ningchyan kaw basi zawn rai pu hpraw ai hpe dawlan ngu shamying ai. Dai dawlan pu ai hpe yu nna dai shaning mam lu na, n lu na tau nna tsun chye ma ai.

Yi sawm ai;-Yi nat kau dat ai hte gaw bungli bai lu masai. Yi nau wa n hkru ai rai yang, bungli grau law ma ai. Yi sawm ai gaw yi nat ai shaloi, n hkru ma ai hpun daw, hpun tang ni hpe shara mi hta bai galaw sumpum nna nat shakre kau ai bungli rai nga malu ai, lani mi hta wan mang kade lu jang nat ai hku yi ngam sa n sa hti la chye ma ai. Hpun punghkaw ni hpe galaw tawn shangang ai lam ni galaw nga ma ai. Yi sawm ai bungli gaw mare ting ga saw hkra rai nau n-galaw ma ai. Hkau chyap ai langai hte langai ga kanawng hkat ai she nga ai.

Ndai ten gaw marang garai n du ai majaw grai kahtet ai hte yi shakrin kaw bungli galaw ai majaw, pu ba dik ai bungli ten rai nga malu ai. Shaning ting shingbyi na matu yi wa ni hpe mung galaw shajang nga ma ai. Yi wa galaw la n chye ai gaida jahkrai ni hpe gaw jinghku ni, ni nawn ai ni galaw ya chye ma ai. Shing n rai mare agyi salang ni woi awn nna galaw ya ai lam mung nga nga ma ai.

Mam ting ai;- Yi kaw mam nli jahkrat hpang ai shani kaw na she yi ngu masat hpang mai nga ai. Mare duwa a yi mung dai shani she yi shadip lup nna yi wa kaw mung shadip maka ka na wu ai. Kaga ni mung tinang manang a yi kaw nta na gumgun gumhpai nat ni hpe laning mi na matu sa shadun na rai nga ai. Mam ting ai lam hpe gaw mare ting ga hku nna jawm kanawng let ting chye ma ai. Mam ting ga saw ai shaloi, shat shadu sha ai. Tsa malum lu ai lam galaw nga ma ai. Hkarang yi hpe gaw dinghkawn hte ting ai rai nna ma salang mahkawn shabrang yawng shang lawm mai ai bungli rai nga ai. Mam ting ten hta ga sa ai ni yawng dinghkaw langai mi hte shingwoi langai hpra gun sa shajang nga ma ai.

Dai shingwoi hta nta madu ni mam nli bang ya jang, shawa masha ni gaw mam ting na yi ngam de mam ting na rai nga ai. Mam ting yi ngam lawan na matu mam ting masha ni a makau kade nde mam ting kung ai masha ni woi awn nga ma ai. Shing rai mam ting ai shaloi gaw dai ningbaw tai ai yan e maga mi de woi kanawng mat wa, bai maga mi de bai kanawng mat wa, mam ting masha ni tinang man ang ai hku n re ai sha, tinang a lajem de dinghkaw langai hpra achyeq let kanawng mat wa ai majaw, shada shama shadut ai tai nna yi ngam grau sa lawan nga ai. Nhpraw mam gaw yi ting a mam madung rai nga ai.

Dai majaw shi gaw nhpa kaba hku shawa yawng jawm ting ai, kaga mam ni gaw nbaw mam, nchyang mam, nhkye mam zawn re ai ni rai nga ai. Dai hta kaga manaw shingnan ngu ai hkainu, nawkyu, nai, nai hpaw, nai ninghkrun, chyingnam, namwum, shanyi bau, latsan, nam byen zawn re ai ni hpe mung mam yi kaw sha kayau hkai da ai. Dai zawn kayau hkai ai gaw jan ga na mam la ai shani na mam a manang tai na matu shangun dat hkrum ai re ngu nna shatup ai lam rai nga ai. Mare duwa a yi kaw yi matsu lup jang, mam ting ai hpang lahkawng ya naq naq chye ai, mam ting ai ni dinghkaw nhkun kaw n lu sha-ang bang ai mam li law law rai nga ai. Dai hpe gaw nrip rip ai ni e rip jang, yawng dinghkaw nhkun de shang lu nga ma ai. Mam ting ai aten hkra du jang, hkai li ni nam u ni e alai sha kau ya nga ai. Hkra lep ai rai yang, nam u ni alai sha kau ya ai lam n nga ai, mam ting ngut ai shani she yi lu sai ngu kam mai nga ai.

Yi magang ai (sh) tsing magang ai;- Yi magang ai lam hpe gaw tinang nang galaw chye ma ai, yi magang ai hpe gaw tsing lajaq yang lajaq ai hku kahtap magang ra nga ai. Dai shaning na yi hkalung ai, ginsa ai hta hkan nna tsing lajaq nga ai. Yi naw hkalung ai rai yang, tsing lajaq nna yi ginsa jang tsing nau n htat ai. Dai hta kaga yi nat ai shaloi yi hkru n hkru hta mung hkan ai, ga du hkra hkru nna tsing si hkru ai rai yang, yi magang loi nga ai, tsing si ni n hkru ai rai yang, yi magang grai lajaq nga ai.

Yi nat galaw ai;- Mam kabawng wa ai aten gaw nu num ni a matu numru tsing ni, kawa ningsin ni htu shakre wa sai ten rai nga ai. Wa la ni a bungli gaw shingnawm hkyen, yi makau hkan hka lwi yang, nga hkwi, madim, htamawk jung rai nga ma ai. Nam de mahkri la da ai hpe shaw nna mahkri jahkraw rai nga ma ai. Dai aten hta nan yi ginwang na nam nat ni hpe galaw nna ubyit, utswi gawn, ma ni garu kachyi, wa hpu ni dum shangoi na re ai lam ni hpe tsun dan ai lam galaw ma ai. Karai Kasang nan nam maling de nam nat ni hpe sin shangun sai majaw, shinggyim masha ni galaw lu galaw sha na rai yang, ahkang hpyi ra nga malu ai, hpun kawa nam maling gaw shinggyim masha ni madu ai raitim, nat ni sin da ya ai majaw rai nga ai. Dai zawn rai nat ni hpe u gawn garu na lam ahkang hpyi sai hte maren, yi shagu marawn garu jahtau lu sai.

U gawn ta (mangai ta) ;-Yi gaw nam kaw she galaw da ai majaw, mam nsi si wa ai hte nam dusat ni hte kashun hkat ra nga ai. Dai nam dusat ni gaw shani e ubyit utswi, u hkring, u hkru du, hkaike, woi ni rai nna shana e gaw wadu watsa, dumsi ni rai nga ma ai. Dai majaw yi wa shagu machya galu chya, pinra kaba htawn, u jawng tsaw ni gap rai, machya galu shingjawng, machya kaw nampan mawn, shabrang ni htu ren dum matang hkat rai nga ma ai. U byit, utsa hpe jahkrit na matu, wahpu, wahpawk gindawng, hpru hpre, htem lem ni rai nna wadu ni a matu hka shun, hka dawng ni rai nga ai.

U gawn marawn nsen, htu ren, wahpu wahpawk nsen hte garu kachyi rai nga ai. Mangai ta rai sai hte maren, hkainu hkalung, kumgyin si ni ngai sai majaw, hkai nmai ni lu sha wa sai hte nloi mam lu sha shajang wa sai. Shana aten rai jang, nta langai hte langai mam nnan shadu sha pyaw chyai ai aten nan rai nga sai. Hkai nmai ni shawng ngai ai hpe nat shadun dumsa nna sha chye ma ai. Nkau mi shat nnan n sha ai sha tsa nnan lu ai lam nat shadun galaw chye ma ai. Tsa nnan lu ai hpe nmi sha ngu nna mung shamying chye ma ai.

Nmi hpe gaw mam nnan hpe tsing nna tun jang kangau nhtawm, htum kaw htu la ma ai, dai hte tsa hpe tinang nang a gumgun nat ni hpe jaw chye ma ai. Shawng ngai ai nsi nai si ni hpe shanhte a nta na asak kaba htum ai wa shawng sha ra ai ngu kam ma ai. Dai majaw yi yang hkan kumgyin si ganghkak mu yang lata layung n mai ladawn ai ngu tsun ai, ladawn hkrup jang lata layung yat di hkrat mat na re ngu tsun ai. Bai salang ni garai n sha yang ma ni sha hkrup ai rai yang, n-gup nhkyeng mat na ngu tsun da ai.

Dai majaw kade a kasha mung salang ni garai n sha yang, n la sha gwi ma ai. Shat nnan hpe nta ting na kaba htum wa sha hpang ai shaloi mung shaman matan nna she sha nga ma ai, shanhte matan let wan hpe mung jaw sha ma ai, wan hpe shat tam wan ngu shagrau jaw ai, yi nat nna lu ai nnan ngu mayu nga ai, makru hpe mung shat jahkut ai makru ngu jaw sha nna tinang nan mung nnan shat mahti sha let, ndai mam nnan shat nnan sha yang nta masha ni yawng hkru kat gan-ga wa nu ga law nga shaman nna sha nga ma ai. Dai hta kaga mahkawn shabrang ni kumgyin ru poi, hkainu ju poi, namsi ru poi ni galaw pyaw chyai ai aten mung rai nga ai. Dai hta kaga shata la ai, (shata mahkawn shayu ai lam) mung galaw chye ma ai, shata ga na mahkawn hpe shayu nna san da ai shara langai ngai kaw nba panep ni kahtap nna hkyen da nhtawm, kawa dinghkang kaba langai mi kaw lahkawn daw, gumhpraw dengga kasha ni bang nna magap htep di nhtawm, majan ga hte shata mahkawn hpe shaga chye ma ai. Shata mahkawn shayu na shana gaw san da ai shara kaw mahkawn shabrang ni yawng sa hkum nna shat kabaw sha, tsa malum lu hkyen ai ni gaw hkyen rai, shata shayu na ni gaw shata mahkawn hte seng ai arung arai ni hpe shajin na rai nga ma ai.

Shing rai jin ra jang shata shayu na wa gaw shinggan shara mi kaw galaw dung hkra rai shata mahkawn hpe shi a kanu kawa nta kaw na shayu na rai nga ai, shata mahkawn du ai shaloi gaw kawa dumlawng kata kaw bang da ai lahkawn daw, gumhpraw hkyep ni shi hkrai hkrai ngoi shara wa na rai nga ai. Dai zawn nsen na ai hte dumlawng mahka hpe sumpan hte pat nna dumlawng hpe nhtang hku lata jum na hkat na shatut nhtawm, dumlawng jaw ban ni shatut rai hkyen da ai nba sumpum kaw adit let shachyai nhtawm, shata mahkawn gaw Kaw mahtang kun? Lu, Roi kadai mahtang kun? shachyen ngut ai hte gaw shana ting dai shachyen da ai mying gang nna jawm pyaw chyai na rai nga ai. Shata mahkawn hpe san mayu ai lam ni san ai shaloi gaw n teng n jaw ai rai yang, kangaq wa nna teng ai, jaw ai nga jang gaw alak mi grau gumlawt wa nga ai.

Dai zawn shana tup san chyai nna jahpawt myi mu wa ai hte bai shawawn kau nga ma ai. Mangai ta gaw Jinghpaw shata, shata man sanit kaw hpang nna matsat gaw mangai an ai ten rai nna shata mung mahkawn ai ten rai nga ai. Jahku, shi gaw shata mahkawn mung asak kaba, ginsa, kung mat sai. Dai majaw shata man sanit a shata mahkawn gaw naw hkalung nga ai, shata man matsat gaw hkrak rai nna jahku gaw mahkawn ginsa rai wa sai majaw, ram ram ga chye ai ni sha shata mahkawn shayu lu sai. Shata man shi gaw yu maya shata mahkawn shayu ai majan ninghkring ni gaw n shayu sai, ram ram kaba sai ni sha shayu ma ai.

Mam mu ta, (nmut ta);- N mut ta gaw bungli hku nna mam mu ai ta rai nga ai. Ndai ten gaw bungli grai kyin ai majaw, hpun du kaw pyi lata shatut mai yang shatut mayu ai ten nga tsun chye ma ai. Tinang a kanu kawa ni si ti pyi jang kau da nna yi sa ai ten re nga tsun chye ma ai. Jinghpaw ni yi sa jau dik ai aten rai nga ai. Ndai ten hta bungli kyin ai lam kaba masum nga nga ai, lam langai mi gaw nam u dusat ni hte nai mam kashun shu mu la ra ai majaw rai nna kaga langai mi gaw mam myin an ai gaw shata mi tup sha rai nga ai. Dai aten hta lai jang, mam bai krawp mat wa na rai nga ai. Mam myin an ai aten hta n lu mu la jang, shaning ting na hkatum n-gun sum ai hte hpang shaning na lu sha gam maka ndai ten hta madung ai majaw rai nga ai.

Mam mu ga saw ai;- Mam mu ai hpe gaw ga saw nna jawm mu ma ai, mam mu ai shaloi, shingwoi langai hpra, nhtu ninghkyi langai hpra lang nga ma ai, shing rai mam singkai kaw kadoi di nna singkai hpe shingwoi de bang nga ai. Myit su nkau mi shingdu de shingnoi kaba mung gun da nga ma ai. Dai shingnoi kaw gaw tinang a man e nga nga la ai mam n re ai manaw shingnan ni hpe bang nga ma ai. Ya, shagyi, nawkyu zawn re ai hpe bang ma ai, mam mu masha law n law hta hkan nna mam hkan hta lahkawn ai lam mung galaw nga ma ai. Mam lahkawn ai ni gaw karawng kaba gun nna mam mu ai ni a shingnoi na hpring wa sai mam ni hpe lahkawn la nhtawm, yi wa de sa da nga ma ai. Mam mu yi ngam kaw tsa chyaru jaw ai lam, malut shaji hpe hka-awn kaw dam nna majan jan shangwi shapyaw, yi ngam na mam mu ga masha ni hpe shapyaw ya chye ma ai.
Grai kyin ai ten re ai hte maren, grai pyaw la ai aten, pyaw htum ai aten mung rai nga malu ai, mam yi yang kaw gaw mam mu masha ni sha kasu ai n rai nga ai. Hkrudu, ubyit, hkaike hte kaga galang u du hkra garu nga ai, woi laq gang shara ni mung shalaw nga ma ai. Ndai ten gaw lu sha n taw sai majaw, tsa chyaru mung grai lu chye ma ai, mam mu yi ngam kaw na shana de wa yang gaw tsa bri shajang ai hkrai rai nga ma ai. Kalang lang ga law hkat ai ten ni nga ma ai raitim, tsa chyaru a majaw sha ga law ai rai nna hpang shani mam mu ga rau bai sa ra nga ai. La salang sanat lang ai ni mung arawng mala, yam ma nga ai ga hte maren, kadai na sanat grau ngoi dum shingjawng ai lam hpe mam mu bungli hkring ai hte yi wa kaw shing nrai, yi wa lam kaw galaw chye ma ai. Jahpan gap shingjawng ai lam hpe hpundu hkan nhtu hte hka ahprang jahkang da nna kadai hkra hkra shingjawng ma ai. Mam ni yawng hpe yi wa kata de zing bang ngut jang gaw kaga manaw shingnan rai nga ai nai amyu myu hpe tam htu jinghkum chye ma ai.

Mam byeq ga saw ai;- Mam hpe yi wa kaw mam singkai nawng she wa sumpum zang da ai rai nna naw kabye sharun la ra nga ai. Dai zawn mam hpe kabye sharun ai bungli mung ga saw nna bye nga ma ai. Kalang lang shana aten hkan mung bye ma ai, mahkawn shabrang ni yi wa kaw sa du mahkawng nna lata noi na kawa yan ni galaw da nhtawm, dai kaw noi let grai pyaw ai hku mam jawm bye chye ma ai, mam bye ai shaloi, marai langai mi loi hpra bye nna jahtum na wa kaw du jang tsai mat na hku bye ma ai. Bye da ai mam hpe yi wa ndaw htoira ngu ai layang langai mi galaw da chye ma ai, dai htoira ntsa kaw lakang galu jun da nna shingnoi hte mam hpe ru jahkrat nna nsan hpe shapoi ai hku galaw la ma ai. Dai zawn greng sai mam hpe shingnoi hte nta de jawm gun nna mam dum kaw wa jahpring da ngut jang gaw hpang shaning na yi bai n lu dingsa hkringsa ten shata lahkawng daram bai lu nga ai.

Mam dum de bang ai;- Jinghpaw ni htinggaw shagu mam dum lu shajang nga ma ai. Kaji kaba sha shai nga ma ai, matsan ai ni gaw mam hpatu hpe nta kaw tawn da na daram sha lu ma ai. Mam dum ni hta na dumdi ngu ai gaw hkik htum rai nga ai. Dai baw mam dum gaw yu n lung na matu shadaw hpe daw lahkawng di nna jung nga ma ai. Npu ngu na daw hpe masha tup kaw, hka-awn daram pa ai praili hpe shadaw kaw mara nna de a ntsa kaw shadaw bai shadun ai rai nga ai. Dai majaw ga kaw na lung wa ai yu ni dai hpun shaprai kaw dang nna ntsa de n lai lu nga ai, mam dum de lung na rai yang, lakang hpe shayu htan la ra ai, mam dum de na bungli ngut jang, lakang hpe ntsa de bai dawm mara kau nga ma ai. Mam shaw na mam dum de shang yang, nta kaw na kaba htum ai jan sha mam hpe shang la lu ai, kadai jin, kadai rau n mai shang la ai, mam hpe hte ai shaloi mung sadi let hte nga ma ai, shaja nna hkawt ai, htawk ai hku n mai galaw ai, lata hte atsawm sha ye bang la ai hku galaw ma ai. Mam numla dam hkrit ma ai, mam dum kaw ahkawk ahkak shangoi shara ai lam sadi ma ai, ma ni hpe hkrup mara n shang shangun ma ai. Mam shaw ai jan gaw nta de la wa nna garap kaw wa garau na rai nga lu ai.

Mam htu ai lam;- Mam htu ai bungli hpe gaw num sha mahkawn ni a lit hku tawn da ma ai. Jahpawt myi garai n mu ai kaw nna jan pru nhtoi htoi ai aten du hkra, hkying hkum masum daram gaw mamhtu ten hku masat da nga ma ai. Mahkawn sha ni gaw mam htu ai shaloi mahkawn hkawn let htu ma ai. Dai hpe shoiwa, yoilu nga ma ai, num sha nkau mi gaw nsen pyaw ai raitim, nsen nsam ai majaw, nta npan makau grup yin sha na nna grai pyaw ai nsen ni nga chye nga ai, num sha ni gaw mam htu bungli sha lu ai n rai, myi mu jan pru wa jang, hka ja, hpun hta bungli ni mung nga nga malu ai.

Lusha shadu ai lam;- Jinghpaw nta jahka dap ngu ai shat shadu dap san nga nga malu ai. Shat lu sha hpe dai dap kaw nna shadu jaw nga ai, shat shadu ai hpe dai nta na myit su grau ai jan lit la chye nga ai. Kaga amyu shing nrai, ndai prat na ni zawn shat shadu na matu kaga masha shing nrai, mahkawn ma ni hpe nsan da ma ai. Shat hpe nta masha hta hkan nna di jang, di dam hta shadu nga ma ai. Shat shadu ai lai gaw hka hpe shawng shaprut nna n-gu bang ai lai hpe lang nga ma ai.

N-gu hkut hkyet jang wan hpe makau de ga da nna shat di ntsa kaw lahpaw magap nna de a ntsa e wan up dap kahtet hte bai ndap nga ma ai. Shat di hkut ai hte rau htawn la nna si mai ntsin shadu ma ai, bai nna jap htu ngu ai majap jap ai si mai kaji myu mi hpe kai htum hta htu ma ai, madung hku nna si mai ntsin hte jap htu myu lahkawng rai nga ai. Shat hpe gaw lahpaw hte makai ma ai, jahpawt shadu ai shat gaw shani ka-ang na lawm nga ai. Dai jahpawt shana na hte yawng hpe makai ma ai, shat sha ai shaloi ma ni hte num ni gaw rau hpawng sha chye ma ai, raitim law malawng gaw rau sha chye ma ai, la salang ni hpe gaw ka htang kaw bang nna shanhte nga ai dawdap kaw wa hpai sa ya ai, shanhte kam ai ten, ra ai aten ni hta shanhte nga ai kaw nan sha chye ma ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *