KIA ni hte Myen hpyen ni gasat gala majan byin

KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra Bum,Jelen  ninghtawn,Namati mare dingsa hku nna KIA Masat (9) Dap Dung ginra de lung wa ai Myen hpyen Dap, Dap Nu (88) kata na hpyen hpung ni  hpe August (9) ya shani KIA Masat (9) Dap Dung na hpyen hpung ni hkap shingle gasat dat ai kawn gasat poi byin ai lam shi sawk ni shana wa kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *