ဖါးကန္႔ ျမိဳ႕နယ္ ေဂြခါ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ ကမ္းပါးေျမျပိဳက်မွဳအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဖါးကန္႔ ျမိဳ႕နယ္ ေဂြခါ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ ကမ္းပါးေျမျပိဳက်မွဳအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 2020-7-3 (KIO STM)

Read more