2022 October (23) ya shana Anang Pa kaw, Myen Hpyen Gumshem Dap ni nbungli hte sa htim gap gasat ai hta asak ap nawng mat wa sai ni a n tsa, Munghpawm Myanmar Mungdan kata e rau dung rau nga ai Amyu Sha Laknak Lang Rawt Malan Hpung ni, Mungdan shinggan de nga ai Shinggyim Uhpung Uhpawng ni hte Myen Mungdan Mungmasa Hpung law law a myit yawn myit n pyaw ai lahpu laika.

Ndai link kaw dip hpaw hti ga >> Anang Pa Yawn Hkyen Lahpu Laika. Video File hpe ndai kaw dip hpaw madat ga >>

Read more