Jinghpaw Mungdaw A Labau Kadun

By Sau Ka-mai

1948 ning January shata (10) ya gaw, Jinghpaw Mungdaw byin pru hpang ai n’htoi re. Britisha Asuya a lata na Myen Mungdan shanglawt lu ai 4.1.1948 ya a hprut e shadai daw la sai re. Jinghpaw Mungdaw lu la ai n’htoi hte, Myen Mungdan a shawng nnan Gumsan Magam U Saw Shwe Taike wa nan Myitkyina de du sa nhtawm, January shata (10) ya, jahpawt 8:00 am aten e, Shatapru Manau Wang mandat nhku kata kaw, shawng nnan Jinghpaw Mungdaw Rapdaw hpe hpaw hpang dat sai. Dai Rapdaw Hpawng hta, Sama Duwa Sinwa Nawng hpe shawng nnan na Jinghpaw Mungdaw a Ningbaw lata san nhtawm, Gumsan Magam a man e nan Ga shaka hkam la sai. Gumsan Magam wa mung Munghpawm Myen Mungdan a Gaw da ai Npawt Nhpang Upadi Laika Buk (Constitution) hpe Jinghpaw Mungdaw Ningbaw nnan Sama Duwa Sinwa Nawng a lata de ap ya
sai. Shing rai shawng nnan lang na Jinghpaw Mungdaw Asuya hpe mung dai shani hpaw ninghtan dat sai. Dai shani hpe “Jinghpaw Mungdaw N’htoi” ngu masat shagrin da sai re. Munghpawm Myanmar Mungdan a Npawt Nhpang Tara (Constitution) hte maren, “Jinghpaw Mungdaw” ngu ai n nga jang, Munghpawm Mungdan ngu ai nga sa na n rai. Dai lam gaw, Jinghpaw Mungdaw hpe lu la tawn ai akri laidung hte akyu ara rai mali ai. Jinghpaw Mungdaw byin tai pru wa hkra jiwa ni shakut shaja lai wa ai lam ahpa atang nrai. Salu salat hpaw let, du baw asak law law ap nawng nna shaning ten hkying law law ru yak jam jau hkam ai hte shakut shaja nna lu tawn da sai re. Shing rai anhte a manu dan Jinghpaw Mungdaw gaw, mungkan ting chyam bra nga ai, Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha ni yawng a matu arawng lu ai, hkring dat lu ai, laksan madu da lu ai buga ginra Mungdaw nan rai mani ai. Sumtsan maigan ganang de du hkawm wa raitim, hpaw
wam hpaw dam n rai, mungdan lu ai amyu, ji woi hkringdat lu ai amyu ni anhte rai saga ai. Dai hte maren ndai Jinghpaw Mungdaw shingnip kata e, rau shanu nga pra ai hpunau kaga amyu sha ni nlang mung, rau dung rau nga, shada tsawra makawp maga hkat let, pyaw ai ten, yak ai ten, lam shagu karum shingtau hkat na hpunau ni rai nga ma ai. Anhte a hpu reng ai Jinghpaw Mungdaw prat dingsa grin nga u ga law.

Source; Jinghpaw Mungdaw Nsen,

No. 1, Vol. 2, 9th January, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published.