KIA hte Myen Hpyen Dap, gasat gala majan byin

KIA Masat (1) Dap Ba, Masaat (7) Dap Dung ginra, Mali Yang makau na KIA hpyen hpung ni  nga ai, Shara Rum Post hpe January (16) ya shana daw hkying (5:00)Pm daram hta Mali Yang kaw shara jahkrat nga ai Myen hpyen hpung ni sa htim gasat ai kawn gasat gala byin  ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai.

KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung ginra, Nam Hka Bum kaw shamu shamawt hkawm nga ai Myen hpyen hpung ni hpe January (16) ya jahpawt hkying (9:30)Am daram hta KIA hpyen hpung ni Na Hkawng mare dingsa maga hku shingla gasat dat ai kaw na gasat gala byin ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *