MADU A MYING N SHAMAT KAU GA

Hpan madu Yehowa karai kasang gaw anhte Wunpawng amyu ni hpe mungkan ga ntsa nga pra galu kaba wa na matu hpan hpajang da hkrum saga ai re.

Shingrai KACHIN= WUNPAWNG AMYU= TAUNGZO BYUMYU masum raitim langai sha rai nga ai. Ndai KACHIN = WUNPAWNG =TAUNGZO ngu ai kata kaw JINHPAW,  ZAI WA, LUNGMYI, RAWANG, LHAOVO, LACHIT, LISU ngu ai dai lakung lama bawsang ni yawng gaw kadai mung kadai tinang ga shaga, tinang mying ni shamying nna nga pra shajang nga ma ai.

Raitimung Wunpawng amyu lakung lama nkau mi kaga bawsang ni a mying, kaga amyu manang ni a mying shamying ai ni grai law wa ai hpe mu lu ai, manang ni a mying shap shamying la ai lachyum rai nga ai, nkau ni gaw adaw atang nga shamying da ai mung law law rai nga ma ai.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya magam gun wunpawng hta mung grai mu lu ai, ning rai manang ni a mying shamying manang bawsang ni a jahpan shalaw ya ai gaw anhte Lhaovo ni hte Lachit ni law nga ma ai lam hpe asan sha mu lu nga ai. Laika ka ai wa a hkum hkrum tsun ga nga yang,

Ga shadawn; Kareng Hkawng Lum, Labang Dau Hkawng, Marip Ze Naw bai nna Mungmyit Sinli ga de pra hkrat wa ai Lhaovo ni rai jang mung Hpunau Sam amyu sha ni a mying shamying shaga lang mat wa ai hpe mu lu ai. Bai nna laika ka ai wa lahkawng masum lang tsun hkrum yu ai gaw “JINGHPAW SAHLAW AI GAW NANHTE MARU NI SHE RE GAW DA” kaya na zawn gaw nga ai raitim she teng nga ai, anhte Lachit ni mung htinggaw mying hpe shamat kau rai nna Zau Gam, Zau Naw ngu shamying shajang nga ga ai hpe mu lu ai.

Kareng Hkawng Lum ngu na malai Lahpawk Hkawng Lum ngu ra nga ai, Labang Dau Hkawng gaw Jumhpawk Dau Hkawng ngu ra nga ai, Marip Ze Naw ngu na malai Lane Ze Naw shing nrai Chyamloi Ze Naw ngu ra nga ai. Ndai zawn rai shamying ai prat ban na mat wa ai hte gaw tinang amyu  ting, labau lara amyu ru sai ma-hkra mat mat na gaw ga lahtum n shut rai nga ai .

Ndai gaw lachyen lahka hku tsun mayu ai lam nre, anhte Wunpawng Taungzo Amyu sha ni masha hkum shagu rusai hte kadai mung kadai shingteng amying hte nga pra hkrat wa ai ni rai nga ga ai hte maren, tinang rusai labau shingteng amying ni shamat kau ai amyu n tai mu ga ngu madi madun tsun shadum hpaji jaw htawng madun dan ai lam rai li ai law.

Dai majaw Karai Kasang hpan da hkrum sai kadai amyu bawsang wa mi raitim tinang a amying ni nga chyalu rai nga sai majaw manang wa mying n shap shamying u ga, tinang a bawsang RU SAI mat mat na hpe myit dum ra nga ga ai, anhte Lhaovo Lachit bawsang ni gaw kaga hpu nau manang bawsang ni hte n bung nga mali ai. Mying shamying ai kaw Kawa mying daw mi kasha a mying daw mi rai nga ai hpe mu lu nga ga ai.

Ga Shadawn – Minzai Lum Dau Lum ngu ai DAU gaw kawa mying LUM gaw kasha amying rai nga ai Lachit bawsang ni amying mung dai hte maren sha rai nga ai.Shigrai mying shamying, Rung hkan mying bang, jahpan la ai shaloi Htinggaw mying hte yep rai ra nga ga ai.Lum Dau, Dau Lum grai law nga ga ai.

Shing-rai anhte Lhaovo Lachit bawsang ni a shingteng amying rasai amying ni ngang gring nga lu na matu,

Ga Shadawn,-MINGZAI GYUNG LUM DAU, MINZAI LUM DAU HKAWNG, HTE MADING CHYANG SAU YING, BYILWI TING SAU BAWM ngu shamying jai lang wa yang mung grau manu htap htuk ai ngu mu mada let, Lhaovo Lachit amyu sha ni hpang de tang madun dat ai.

Uma Zai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *