K.I.C Ningbaw Malai (II) a matsun hkam la hpawng Galaw

2013 June (17) ya jahpawt hkying (8:00)am ten Laiza Muklum, Laiza lahta tsang jawng, Rawt Ninghkawng Gawknu hta KIC Ningbaw Malai (II) a matsun hkam la hpawng hpe galaw ai lam chye lu ai.

Zuphpawng hpe KIC Ningtau Amu Madu, Lat Du Up Jum Wa Na Yaw Htung kaw na zuphpawng tingnyang up lit la woi awn nna, Rev. Lahpai Shing Rip kaw na hpawng hpaw akyu hpyi ap ai lam chye lu ai. KIC Ningbaw Malai (II) kaw nna matsun mungga jaw ai hta, KIO kaw nna madung hpyen hku masat tawn ai Kani nang hpam hpe shamyit shatsai lu na matu matsun maroi mungga shaga ai lam chye lu ai. Mungga hta, Kani nang hpam hpe pat jasan ai masing hta Mung Shawa Dap Shawa kaji kaba yawng shang lawm ra ai lam, Amyu Shayi Kanu ni mung Kanu a Chyu jaw ai myit hte ma ni hpe shadum sharin ra ai lam, Mare Buga de na Jawngma, ramma ni mung shada shadum sharin hpaji jaw let shada hkye la hkat ra ai lam, Salang Hpung ni mung Htunghking hku nna Kani nanghpam pat jasan lam hta shang lawm ra ai lam, Makam masham nawku Hpung woi ni mung Karai mungga hte shadum sharin sa wa ra ai lam, ndai ladat (5) hte Kani nanghpam hpe pat jasan sa wa yang awng dang lu na re lam hpe matsun maroi mungga jaw ai lam chye lu ai.

Matut nna KIC Ningtau Amu Madu, Lat Du Up Jum Wa Na Yaw Htung kaw nna 2013 June (26) ya shani Mungkan Kani Nanghpam Ninghkap Masat Ninghtoi hta Ginjaw Kani Pat Jasan Komiti kaw nna Kani nanghpam ninghkap ai lamang hpe galaw sa wa na re lam tsun shana let hpawng hpe hpung dim dat ai lam chye lu ai. Ndai zuphpawng hta Dap Shawa Hpa-awn yawng marai (743) sa du shanglawm ai hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.