Zaiwa Htunghking Bu Hpun Palawng

Zaiwa amyusha ga shaga ai mi rai rai, n shaga ai mi rai rai, Zaiwa Htunghking bu hpun palawng ni a lam hpe chye ginhka lu na matu,  Wunpawng Zaiwa  Laili Laika hte Htunghking hpung Ginjaw Ningbaw Hpt. Zinghtung Kon Tang tsun dan ai lam ni hpe matsing lu ai daram ginlen dat nngai.

Zaiwa Htunghking Palawng.

Moi Shingra Wa Zau Ting hte Baren Nang Pri yan nnan nga hpang wa ai shani, Baren Nang Pri a sep hpe yu nna, soi palawng galaw wa ai re. Mi prat law sumshi kaw nna, lang hkrat wa sai htunghking palawng re. Ya daini  Wunpawng amyusha nkau mi Zaiwa htunghking soi galu palawng hpe sha chye da nga ma ai. Ndai soi galu palawng gaw Miwa gumsan  mungdan Janshi ga na Zaiwa amyusha  ni bai shapraw da ai soi galu palawng she re.

Num Labu, Bunghkaw, Lagaw Laraw Maka

Moi tsa-nye yin chyin mau (nnan nga pra wa ai shara) ngu nga lai ai hpang, n-goi la tum hpe yu la nhtawm, labu maka, bunghkaw maka lagaw laraw maka ni hpe da ka la nna, lang hpang wa ai re. Ya daini sumbrau kap ai bunghkaw hpe sha Zaiwa bunghkaw shadu ai law  ma ai. Dai bunghkaw gaw, Jan Shi ga na ni bai galaw shapraw dat ai bunghkaw re.

 

 

Du gali Shanghkawng

Du gali shanghkawng hpe moi mungkan ga de jan mahkawn ni manau yu nau ai shaloi gali sa wa ai hpe hkap yu la nhtawm galaw shapraw lang wa sai re.

Lata Lahkawn

Mungsa ni hpe majan sa gasat garum ai shani, gumhpraw ta lahkawn, gumhpraw ndum, gumhpraw  Na kan ni kumhpa shagrau jaw dat ai kaw na lang hpang sai re.

Nshang Dagraw Shanghkawng (Shingbang)

Nshang dagraw Shanghkawng (shingbang) hpe gaw ri hte galaw ai re. Mi moi Shingra Wa Zau Ri hte Mu shayi sha dinghku de wa ai shaloi, mu wan shinglet nhtu lu la ai shani, shi madu jan mam htu ai ten madu wa gaw, ri shit let galaw chyang hpang  ai kaw nna, ya du hkra nshang dagraw shanghkawng lang wa ai re.

Shawa Nang Hkachyi

Shawa Nang hkachyi gaw, mi moi Shingra Wa Zau Ting Baren Nang Pri hpe la ai shaloi, Mayu baren wa kasha Baren Nang Pri hpe sharung dat ai shawa nang hkachyi re. Dai majaw daini anhte Zaiwa amyusha ni gaw, kasha num  jaw sha dat ai shaloi, sharung hku nna jaw dat ai re. Ya daini Wunpawng amyusha ni gaw shawa nang hkachyi ngu bai shamying jai lang nga ai hpe mu lu ai.

 

La Bunghkaw

Zaiwa amyusha la ni a bunghkaw gaw, moi achyang lang ai re. Raitim, Shingra wa Zau Ting  hte Baren Nang Pri dinghku de wa ai ahkying kaw nna she, Mayu Baren wa a Jaw Ban hkrang Dauma masat ai kumhpa hku jaw dat ai kawn, ahpraw kaw jaw ban hkyeng hte re ai bunghkaw bai lang hpang wa sai re.

La Palawng

Zaiwa la ni a palawng, moi gaw palawng achyang re. Raitim, pasi hpun kaw na pasi hpraw hte ri ri la nhtawm,  bai galaw hpun wa ai majaw, palawng  ahpraw rai mat ai re.

Shingkyit

Shingkyit  ahkyeng gaw moi kaw nna, Zaiwa Num La kyit wa ai re.

Nhtu N-gang

Zaiwa ngu nga pra wa ai shani kawn, nhtu n-gang hpe lang wa sai re. Nnan shaloi gaw gumhpraw n kap ai,  hpang e Mungsa ni hpe majan sa gasat dang lawm nna, nhtu n-gang kaw gumhpraw shakap kumhpa dat. dai shani kaw nna, gumhpraw  nhtu n-gang lang hpang wa ai re lam chye lu ai.

Ya dai ni law malawng gaw nhtu n-gang pa pa re hpe mahtang Zaiwa nhtu shadu  ma ai. Dai nhtu gaw, Miwa mung Khuing Ming kaw majan sa gasat ai shaloi, gumhpraw nhtu n-gang kaw na nhtu hte shan hpyi shapyaw kadoi sha ai majaw, chyat mat nna, n lu shaw mat ai majaw, bai galaw shapraw la ai nhtu n-gang pa re ai.

Soi Nhpye

La ni a soi nhpye mung mungsa ni hpe majan sa gasat garum ai shaloi, Mungsa ni hku nna nan gumhpraw nhpye nga na galaw kumhpa dat ya ai re. Ya daini du hkra gumhpraw nhtu n-gang hte  gumhpraw nhpye hpe htunghking kaw lang nna, numsha ni num wa ai shaloi, madu wa hpe wa jaw ai lam galaw ai. Nhpye  jaw ai gaw, ja gumhpraw lu tam wa ai shaloi bang na matu, nhtu jaw ai gaw, tinang a madu jan kasha ni hpe makawp maga na matu nga nna, jaw dat ai re. Ya daini Miwa Jan Shi ga na ni hpye ai nhpye gaw Moi Khuing Ming kaw majan baw ai hpang kaw nna, dip sha nhpye nga nna galaw shapraw wa ai re.

La Labu

Wunpawng Zaiwa la ni a Labu gaw achyang re. dai kaw shingkyit ahkyeng kyit nna, bu lang ma ai re.

Zaiwa Hking hpe gumhpawn yu ga nga yang, Manmaw Hking hte langai sha re ai.

Goretti Sumlut

Leave a Reply

Your email address will not be published.